Về Quê

Thao thức xuân nồng ngợp áng khuê
Hoài trông én gọi muốn theo về
Mẹ cha hóng đợi từng canh để
Đón gót con ... cùng ấm tết quê