Trong bài thơ QUA ĐÈO NGANG của bà Huyện Thanh Quan có 2 câu thực đối sai:
LOM KHOM ( trạng từ ) đối với  LÁC ĐÁC ( tính từ ) là sai
Sửa lại : thay từ LOM KHOM  thành từ LÈO TÈO . LÈO TÈO là tính từ đối với LÁC ĐÁC là tính từ.
Hai câu kết cũng có vấn đề: Dừng chân đứng lại trời non nước ....
Khi đang đi DỪNG CHÂN tức là đứng lại, ở đây dùng từ DỪNG CHÂN ĐỨNG LẠI, từ ĐỨNG LẠI là thừa.
Tối xin sửa lại thay từ ĐỨNG LẠI bằng từ NGẮM CẢNH, Như vậy bài thơ hoàn chỉnh hơn
Sau khi sửa lại bài thơ như sau:
Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lèo tèo dưới núi tiền vài chú (Thay LOM KHOM bằng tỪ LÈO TÈO) 
Lác đác bên sông rợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nòi mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân ngắm cảnh trời non nước ( thay từ ĐỨNG LẠI bằng từ NGẮM CẢNH  )
Một mảnh tình riêng ta với ta.
1/5/2019 
Qúi thi hữu cho nhận xét sửa như thế có được không và trao đổi với tôi quan Đ T: 0905.254.749
ĐỨC THỊNH xin cảm ơn