Bản ngã là sự hội tụ của rất nhiều năng lượng tiêu cực được tích lũy qua nhiều kiếp.Bình thường nó tồn tại dưới trạng thái tiềm ẩn,khi bị đụng đến năng lượng sẽ được kích hoạt nên cảm thấy rất khó chịu.Người nào để cho tham sân si tung hoành một thời gian dài thì năng lượng này tràn ngập,sẽ sống không bằng chết.Rất nhiều người tự sát vì chịu không nổi trạng thái này,nhưng vấn đề là họ không hiểu tại sao như vậy.Đó chỉ là kết quả của việc hưởng thụ,oán hận,sống trong phiền não một thời gian dài.