Hướng dẫn người yêu thích sáng tác nắm vững niêm luật Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

HạngCác thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Chức Nữ 451 07 Tháng 4 2014, 10:35 25 Tháng 12 2018, 09:14 
Tú Nhi 16 29 Tháng 3 2016, 10:33 03 Tháng 10 2017, 20:17 
ĐẶNG ĐÌNH HƯNG 26 01 Tháng 4 2016, 17:08 16 Tháng 12 2017, 09:13 
TRẦN KIM HƯƠNG 0 01 Tháng 4 2016, 17:13 26 Tháng 7 2017, 19:08 
Bút Ngọc 76 05 Tháng 4 2017, 18:22 23 Tháng 5 2020, 09:52 
Tường Nguyễn Từ 0 06 Tháng 4 2017, 10:06 22 Tháng 4 2017, 09:49 
Jenny Phạm 0 12 Tháng 4 2017, 20:44 15 Tháng 4 2017, 23:18 
Lê Hồ Thu 62 16 Tháng 6 2017, 18:44 22 Tháng 11 2019, 18:30