Là thành viên có 250 tác phẩm được tuyển lưu Thư viện VNTĐ. Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.