Tuyển chọn tác phẩm lưu Thư viện Việt Nam Thi đàn Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

Các thành viên trong nhóm Bài viết Ngày tham gia Lần hoạt động trước
Biên tập viên 6277 01 Tháng 8 2012, 22:39 01 Tháng 7 2021, 01:07 
Chức Nữ 451 07 Tháng 4 2014, 10:35 25 Tháng 12 2018, 09:14 
Nguyễn Văn Thái 1271 19 Tháng 11 2014, 22:37 10 Tháng 9 2022, 22:05 
Nguyễn Văn Báu 8 10 Tháng 4 2017, 08:48 10 Tháng 7 2017, 10:05