Phụ trách công việc kỹ thuật của diễn đàn Đây là một nhóm tự do, những thành viên mới có thể thoải mái tham gia vào nhóm.